F-nest

Geboren op 26 November 2011
Vader: Dzong Pen Gangkar
Moeder: Kaltekhan's Mama's Pearl (Mo)

8 pups, 1 reu - 7 teven
1 black and tan reu
4 black and tan teven
3 blue and tan teven